STATUT
Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
im. Jaksy herbu „Gryf” w Zagorzycach
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie “ ramowych statutów
placówek publicznych”
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju /Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 587/.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowych
statutów szkół publicznych (z późniejszymi zmianami)
 Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Placówka nosi nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jaksy herbu „Gryf”,
zwany dalej “Ośrodkiem”.
2. Ośrodek mieści się w Zagorzycach 9 w gminie Miechów.
3. Nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót
nazwy, SOSW w Zagorzycach.
4. W nazwie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego umieszczonej na tablicy
urzędowej pomija się określenie „specjalny”.
5. Ośrodek jest jednostką organizacyjną powiatu miechowskiego działającą w formie jednostki
budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 2
1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Miechowski.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 3
1. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży skierowanej do kształcenia specjalnego
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym a także ze
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, zespołem Aspergera,
2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki
w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
3. Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole.
4. Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających tu
dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, kształcących i zdrowotnych oraz
umożliwienie im prawidłowego rozwoju.
5. Cele o których mowa w ust. 4 realizowane są we współpracy z rodzicami wychowanków,
sądami, instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz stowarzyszeniami i innymi
organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
placówki.
6. Do zadań Ośrodka należy w szczególności :
1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły lub innych form kształcenia i realizacji,
2) przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, do
samodzielnego życia w rodzinie
7. Zadania, o których mowa w ust. 6 realizowane są poprzez:
1) organizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych,
2) przygotowanie do pracy zawodowej,
3) wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających
funkcjonowanie społeczne,
4) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej
i edukacyjnej , w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych
możliwości dzieci i młodzieży,
5) zapewnienie wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
6) organizowanie nauczania zdalnego (na odległość) wprowadza się w celu umożliwienia
realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów
w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
7) organizowanie wspierających nauczanie zdalne (na odległość) stacjonarnych konsultacji
i zajęć opiekuńczych z elementami edukacyjnymi oraz wspomagania w zakresie nabywania
umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne.
8. Ośrodek realizuje cele działań wychowawczo – profilaktycznych.
1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym
z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości.
2) Rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz
o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania z uwzględnieniem jego indywidualnych
możliwości.
9. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
10. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale
odpowiedniego rodzaju szkoły:
1) liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w oddziale szkolnym
oraz grupie wychowawczej wynosi 10 – 16,
2) liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
w oddziale i grupie wynosi 4 – 8,
3) liczba wychowanków i uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 6 – 8
4) liczbę wychowanków w oddziałach z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
autyzmem, zespołem Aspergera regulują odrębne przepisy.
11. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Organu Prowadzącego Ośrodek, liczba uczniów
w oddziale i grupie wychowawczej może być niższa od liczby określonej w ust. 10.
12. Ośrodek realizuje cele poprzez naukę szkolną w następujących etapach kształcenia:
1) I etap edukacyjny (oddziały I – III szkoły podstawowej) dla uczniów: z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2) II etap edukacyjny (oddziały IV – VIII szkoły podstawowej) dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
3) Branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim- cykl kształcenia wynosi 3 lata.
4) Szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
5) Dopuszcza się organizowanie nauczania zdalnego (na odległość) w celu umożliwienia
realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów
w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania we
wszystkich etapach kształcenia.
13. W Ośrodku jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna, która polega
na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Ośrodku.
14. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają uczniom:
1) nauczyciele,
2) wychowawcy internatu,
3) specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
a) psycholog,
b) logopeda,
c) terapeuci pedagogiczni,
d) inni specjaliści
15. Osoby wymienione w ust.14, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby
rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
16. Dyrektor Ośrodka z uwzględnieniem opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc
psychologiczno- pedagogiczną na terenie Ośrodka.
17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z Poradniami
Psychologiczno- Pedagogicznymi, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
18. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w Ośrodku określają odrębne przepisy.
19. Ośrodek organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
ROZDZIAŁ III
ORGANY OŚRODKA
§ 4
1. Organami Ośrodka są:
1) Dyrektor Ośrodka
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Wychowanków
DYREKTOR OŚRODKA
§ 5
1. Dyrektor Ośrodka w szczególności:
1) Kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny
3) Sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Ośrodka podjęte w ramach ich kompetencji.
5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.
6) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
7) Jest kierownikiem zakładu pracy, zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami.
2. Dyrektor Ośrodka w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli, oraz innych pracowników Oświaty,
2) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Ośrodka,
3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Ośrodka
i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników Ośrodka,
4) Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
3. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i Samorządem Wychowanków.
4. Dyrektor Ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach placówki w formie pisemnych
zarządzeń.
5. Dyrektor Ośrodka jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem
a rodzicem, uczniem a nauczycielem.
6. Dyrektor Ośrodka dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Ośrodka.
7. Dyrektor w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
8. Dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska
kierownicze.
9. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.
10. Dyrektor Ośrodka przewodniczy Radzie Pedagogicznej Ośrodka i nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym przedstawia jej ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności placówki.
11. Dyrektor Ośrodka opracowuje arkusz organizacyjny Ośrodka i przedkłada do zatwierdzenia
Organowi Prowadzącemu
RADA PEDAGOGICZNA
§ 6
1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna która jest kolegialnym organem Ośrodka w
zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki
2. W skład Rady Pedagogicznej Ośrodka wchodzi Dyrektor szkoły, wszyscy pracownicy
pedagogiczni zatrudnieni w internacie i szkołach funkcjonujących w Ośrodku.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeżeli wymagać będą tego sprawy stanowiące przedmiot
obrad, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone poprzez jej przewodniczącego,
w tym inni pracownicy Ośrodka, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.
5. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.
7. Prawo inicjatywy do organizowania zebrań ma Dyrektor szkoły.
8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem
Rady.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
10. Wszystkie osoby biorące w zebraniach Rady Pedagogicznej (nie tylko nauczyciele) zobowiązani są
do nie ujawniania spraw poruszanych spraw poruszanych podczas zebrań.
11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Ośrodka,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków.
12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
wychowawczych,
2) projekt planu finansowego Ośrodka,
3) wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Ośrodka lub z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku.
14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jej członków.
15. Rada Pedagogiczna uchwala projekt statutu Ośrodka lub jego zmiany.
16. Zebrania Rada Pedagogicznej mogą odbywać się w formie posiedzeń prowadzonych „na
odległość” (zdalnej, obiegowej i innych), w okresach prowadzenia nauczania zdalnego lub
takich, w których tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
§ 7
1. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
2. Zasada współdziałania między Dyrektorem Ośrodka a Radą Pedagogiczną opiera się na zasadzie
współpracy poszczególnych zespołów Rady Pedagogicznej w pracach, w których uczestniczy Dyrektor
Ośrodka, oraz wspólnej analizie zagadnień na zebraniach Rady Pedagogicznej.
3. Ewentualne konflikty pomiędzy Dyrektorem a pracownikiem pedagogicznym lub Radą
Pedagogiczną w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej. W przypadku
braku porozumienia, Dyrektor Ośrodka lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc do organu
prowadzącego Ośrodek.
4. Konflikty sporne między Dyrektorem Ośrodka, Radą Pedagogiczną a wychowankami, będą
rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu stron.
5. W Ośrodku nie tworzy się Rady Ośrodka, jej obowiązki pełni Rada Pedagogiczna.
RADA RODZICÓW
§ 8
1. W SOSW działa Rada Rodziców, która jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół
rodziców w danym roku szkolnym.
2. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Placówki.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności.
4. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wspierania wychowawczej i opiekuńczej
funkcji Placówki.
5. Zadaniami Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz
wspomagania realizacji celów i zadań Placówki oraz udział w organizowaniu działalności kulturalnej
ośrodka.
6. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Ośrodka.
7. Wybory do nowych Rad Rodziców odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców
Ośrodka.
9. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną Programu WychowawczegoProfilaktycznego Ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym, profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
wychowawców internatu.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w
placówce.
10. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Ośrodka.
11. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze
Statutem Ośrodka.
12. Zebrania Rady Rodziców mogą odbywać się w formie posiedzeń prowadzonych „na
odległość” (zdalnej, obiegowej i innych), w okresach prowadzenia nauczania zdalnego lub
takich, w których tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
SAMORZĄD WYCHOWANKÓW, UCZNIÓW
§ 9
1. W Ośrodku działa samorząd Wychowanków uczniów, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wychowankowie i uczniowie Ośrodka.
3. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w placówce oraz tworzy
warunki do współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu
uczniów i rozwiązywaniu ich problemów
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków i uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem Ośrodka,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 10
1. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wchodzą :
1) Oddział Wczesnego Wspomagania.
2) Szkoła Podstawowa Specjalna zwana dalej “Szkołą Podstawową”
3) Branżowa Szkoła I stopnia.
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy zwana dalej “Szkołą Specjalną”
5) Internat dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanymi znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem.
2. W skład Ośrodka może także wchodzić przedszkole specjalne utworzone na podstawie
porozumienia między właściwymi organami prowadzącymi.
3. Organizację Ośrodka określają:
1) Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
2) Statut Branżowej Szkoły I stopnia.
§ 11
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako
placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
2. Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowym
i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii szkolnych.
§ 12
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zapewnia wychowankom całodobową opiekę.
2. W porze nocnej Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą. Opiekę tę sprawuje wychowawca, który
ma do pomocy pracownika niepedagogicznego.
§ 13
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zapewnia:
1) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii
pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej
i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym
3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno –
oświatowych
§ 14
1.W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym działa zespół wychowawczy do spraw
okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez Dyrektora Ośrodka.
2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu
pracy z wychowankiem;
2) określanie form pracy z wychowankiem;
3) analizowanie stosowanych metod, pracy z wychowaniem i wybór skutecznych form
pomocy;
4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi
opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym;
5) ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku;
6) ustalanie, na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ wychowanka, zakresu współpracy z
wychowankiem, jego rodziną, po opuszczeniu przez wychowanka Ośrodka.
3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą :
1) Dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
2) wychowawca grupy wychowawczej;
3) psycholog;
4) pedagog /jeżeli zostanie powołany w Ośrodku/
5) w zależności od potrzeb inni specjaliści
§ 15
1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.
2. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.
3. Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniowie ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, uczęszczający do klas I – III Szkoły Podstawowej Specjalnej, można
przydzielić pomoc wychowawcy.
4. Godzina w internacie, w grupie wychowawczej trwa 60 minut.
5. Uczniów dojeżdżających, którzy po zakończeniu zajęć lekcyjnych muszą pozostać dłużej ze
względu na organizację dojazdu dołącza się do odpowiednich grup wychowawczych lub świetlicy .
6. Wychowawca jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację programu wychowawczego,
współpracuje z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami /prawnymi opiekunami/, i instytucjami
działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków.
§ 16
1. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece pracuje w takich godzinach, aby z jej zbiorów korzystać mogli
wychowankowie, nauczyciele, wychowawcy, inni pracownicy Ośrodka oraz rodzice. Czas pracy
biblioteki umożliwia korzystanie z księgozbioru w czasie zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
3. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, edukacji czytelniczo
medialnej, zadań dydaktycznych i wychowawczych Ośrodka, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
4. Szczegółowy zakres działania biblioteki określa jej regulamin.
5. Czas pracy bibliotekarza regulują odrębne przepisy.
6. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:
1) Gromadzenie zbiorów.
2) Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Udostępnianie zbiorów czytelnikom.
4) Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
7. Zbiory biblioteki stanowią:
1) Wydawnictwa informacyjne.
2) Programy szkolne.
3) Podręczniki.
4) Lektury obowiązkowe i uzupełniające.
5) Pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży.
6) Wybrane pozycje z literatury pięknej.
7) Wydawnictwa albumowe.
8) Prasa.
9) Literatura przedmiotowo metodyczna oraz z zakresu pedagogiki i psychologii.
8. Systematycznie dokonuje się przeglądu księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i
nieprzydatne w pracy Ośrodka.
9. Inwentaryzacji biblioteki dokonuje się na wniosek dyrektora, najmniej raz na 10 lat, na podstawie
odrębnych przepisów.
10. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada dyrektorowi.
11. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki dyrektor zapewnia z budżetu Ośrodka.
12. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców.
13. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, konserwację księgozbioru, zakup mebli,
druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
14. W ramach pracy organizacyjno-technicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) Gromadzenia, ewidencji i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Przeglądu i konserwacji zbiorów.
3) Organizacji udostępniania zbiorów (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie
katalogów i kartotek).
4) Planowania pracy i sprawozdawczości.
5) Analizy czytelnictwa.
6) Przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
15. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych
przedmiotów w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów.
16. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo
wychowawczymi.
17. Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w organizacji imprez szkolnych oraz wykonuje inne zadania
zlecone przez dyrektora.
18. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.
§ 17
Do realizacji zadań statutowych Ośrodek zapewnia :
1) pomieszczenia mieszkalne (sale internatowe), oraz higieniczno – sanitarne
2) jadalnię
3) świetlicę
4) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych
5) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych
6) bibliotekę
7) gabinet profilaktyki zdrowotnej
§ 18
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący – do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
Ośrodek oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
4. Dyrektor Ośrodka corocznie, w arkuszu organizacyjnym Ośrodka, podaje liczbę nauczycieli,
w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wskazuje
terminy złożenia przez nauczycieli o podjęcie tych postępowań.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka, Dyrektor Ośrodka ustala tygodniowy
rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. W ośrodku prowadzi się zajęcia rewalidacyjne.
1) godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o której mowa w ust.6, w
czasie krótszym niż 60 minut, zachowując jednak ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
3) Zajęcia o których mowa w ust.6, organizuje się według zaleceń Poradni PsychologicznoPedagogicznej, bądź zaleceń lekarza specjalisty, po dokładnym przeanalizowaniu orzeczeń o
potrzebie kształcenia specjalnego uczniów przez zespoły ds. pomocy psychologicznopedagogicznej.
4) Przydział zajęć rewalidacyjnych jest uzależniony od możliwości kadrowych szkoły.
5) Przydział zajęć rewalidacyjnych zapisany jest w indywidualnych programach edukacyjnoterapeutycznych uczniów.
7. W Ośrodku organizowane i realizowane są działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania
uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. Szczegóły realizacji
wolontariatu znajdują się w odrębnej dokumentacji szkoły.
8. W Ośrodku działa świetlica szkolna.
9. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie i poza
zajęciami dydaktyczno- wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.
10. Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu prac domowych,
2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia,
3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów.
11. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w ustalonych
wcześniej godzinach przed rozpoczęciem zajęć szkolnych od 700 i po ich zakończeniu do 1500
.
12. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole
poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na:
1) organizację dojazdu do szkoły
2) czas pracy rodziców
3) inne okoliczności wymagające opieki.
13. Liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela
odpowiada liczbie uczniów, którą określają standardy liczby uczniów w tych klasach
14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych
przez Dyrektora, w tym klasopracowniach.
15. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odrabianie zadań domowych pod
opieką nauczyciela świetlicy.
16. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odpoczynek i relaks, w tym na świeżym
powietrzu
17. W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych,
zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie
Ośrodka
18. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione.
19. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa szczegółowe zasady organizacji świetlicy
szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków uczniów będących pod opieką świetlicy oraz praw
i obowiązków rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek.
20. Szczegółową organizację pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz plan zajęć świetlicowych
opracowują nauczyciele świetlicy, a zatwierdza Dyrektor.
ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY OŚRODKA
§ 19
1. Ośrodek dla realizacji celów statutowych zatrudnia kadrę:
1) Pedagogiczną:
a) Nauczycieli.
b) Wychowawców.
c) Psychologa
d) Logopedę
e) Innych specjalistów.
2) Pomocniczą:
a) Pracowników administracyjnych.
b) Pracowników obsługowych.
§ 20
1. W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
2. Zakres czynności pracowników administracyjnych i obsługi określa Dyrektor Ośrodka.
3. Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:
1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonej jego opiece
wychowanków,
2) Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną,
3) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, prawidłowy przebieg
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,
4) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt Ośrodka,
5) Wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności i zainteresowań,
6) Bezstronność oraz obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów,
7) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów,
8) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i podnoszenie
poziomu wiedzy merytorycznej,
9) Utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
4. Nauczyciel i wychowawca internatu wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału i
grupy, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad dziećmi.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w
szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia
ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i
kształcenia zawodowego.
6. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo – zadaniowe.
§ 21
1. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka zobowiązani są do:
1) Przestrzegania Statutu Ośrodka.
2) Przestrzegania i realizowania uchwał Rady Pedagogicznej.
3) Zachowania tajemnicy obrad.
4) Zdawania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych obowiązków.
5) Przestrzegania przepisów bhp i p.poż. i uczestnictwo w szkoleniu bhp i p.poż.
6) Ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka w sprawach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych.
7) Współpracy z pracownikami Ośrodka dla wspierania wszechstronnego rozwoju
wychowanków.
8) Współpracy z Ośrodkiem Zdrowia i pielęgniarką zatrudnioną w Ośrodku oraz
współdziałania z innymi instytucjami pomocy rodzinie.
9) Podnoszenia swej wiedzy ogólnej i zawodowej.
10) Kierowania się w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także poszanowanie godności osobistej
wychowanka.
11) Wykorzystywania w pracy środków edukacyjnych, ciągłego wzbogacania klas w środki
dydaktyczne i inne wyposażenie.
12) Zdyscyplinowania w pracy, udziału w konferencjach metodycznych.
13) Analizowania pobytu wychowanków w Ośrodku na podstawie ustaleń wynikających
z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji dzieci
i młodzieży.
14) Wspierania rozwoju intelektualnego i psychofizycznego wychowanków, ich zdolności oraz
zainteresowań.
15) Inspirowania wychowanków do udziału w konkursach, zawodach i reprezentowania
Ośrodka na zewnątrz.
16) Sprawiedliwego traktowania wszystkich wychowanków, ich systematycznego,
bezstronnego i obiektywnego oceniania.
17) Bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi oraz dokumentami wewnętrznymi
regulującymi pracę Ośrodka.
18) Prowadzenia ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją
zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych.
19) Tworzenia zespołów edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z aktualnymi potrzebami.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem
godności osobistej ucznia.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z przydzielonymi
obowiązkami, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
§ 22
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tworzą Zespół
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
2. W skład zespołu realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mogą wchodzić zgodnie
z kwalifikacjami:
1) Psycholog.
2) Logopeda.
3) Oligofrenopedagog.
4) Inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.
3. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) Ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny
i dziecka.
2) Nawiązanie współpracy z Zakładem Opieki Zdrowotnej lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do
potrzeb.
3) Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia
z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
4) Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju, stosownie do potrzeb dziecka
i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
4. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
1) Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach
z dzieckiem, w tym wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.
2) Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
3) Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
i niezbędnego sprzętu.
5. Pracę zespołu koordynuje dyrektor Ośrodka.
STANOWISKA KIEROWNICZE
§ 23
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, który jest odpowiedzialny za właściwe jego funkcjonowanie
oraz realizację zadań.
2. W Ośrodkach tworzy się stanowisko wicedyrektora do spraw wychowawczych i administracyjno –
obsługowych.
3. Dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
ROZDZIAŁ VI
WARUNKI POBYTU W OŚRODKU
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY PRZYJMOWANIU
UCZNIÓW – WYCHOWANKÓW
§ 24
1. Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie na wniosek rodziców /prawnych opiekunów /
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. Przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej wymaga zawiadomienia szkoły w której
obwodzie dziecko mieszka.
3. O przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia oraz do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
mogą ubiegać się absolwenci VIII klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
4. Każdy oddział w danym roku szkolnym zostaje powierzony szczególnej opiece jednemu
z nauczycieli zwanemu “wychowawcą klasy“.
6. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, mającej na
celu tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia. Wskazane jest aby
wychowawca klasy sprawował tę funkcję przez cały czas pobytu ucznia w szkole.
7. Na uzasadniony wniosek rodziców obowiązki wychowawcy klasy mogą być powierzone innemu
nauczycielowi także w ciągu roku szkolnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
§ 25
1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Ośrodka:
1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia
2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący,
3) w czasie imprez masowych – ustalony opiekun,
4) w czasie zajęć organizowanych poza ośrodkiem – nauczyciel kierownik wycieczki,
opiekunowie,
5) w czasie pobytu w Ośrodku nauczyciel-wychowawca,
6) w nocy nauczyciel-wychowawca pełniący dyżur i opiekun nocny
2. W czasie dojazdów uczniów do szkoły opiekę sprawuje nauczyciel – wychowawca, bądź opiekun.
ZASADY ODPŁATNOŚCI WNOSZONEJ PRZEZ RODZICÓW ZA POBYT
WYCHOWANKA W OŚRODKU
§ 26
1. Rodzice/prawni opiekunowie/ wnoszą opłatę za posiłki w stołówce Ośrodka równą wysokości
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
1) wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala Dyrektor Ośrodka
w porozumieniu z organem prowadzącym.
2) organ prowadzący Ośrodek może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) z całości lub
części opłat o których mowa w ust. 1.
MIEJSCE I CZAS ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW
PRZEZ OSOBY SPOZA OŚRODKA
§ 27
1. Odwiedziny odbywają się za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur w grupie.
2. Wychowanek ma prawo do kontaktów z rodzicami lub opiekunami w czasie wolnym od nauki
i zajęć grupowych. Czas odwiedzin jest ustalany z wychowawcą grupy.
3. Wychowanek ma prawo do odwiedzin ze strony osób bliskich i przyjaciół wyłącznie w godzinach
ustalonych przez wychowawcę grupy.
4. Osoba odwiedzająca ma bezwzględny obowiązek udokumentowania swojej tożsamości,
wychowawcy pracującemu w grupie.
5. Podczas odwiedzin przyjaciół i znajomych wychowawca ma prawo wglądu w przebieg wizyty.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu Ośrodka przez wychowanka lub osobę odwiedzającą,
wychowawca ma prawo natychmiastowego przerwania wizyty.
7. W uzasadnionych przypadkach prawo do odwiedzin może zostać zawieszone.
ZASADY I WARUNKI SAMODZIELNYCH WYJŚĆ I WYJAZDÓW
WYCHOWANKÓW Z OŚRODKA
§ 28
1. Wychowanek może samodzielnie wyjeżdżać do domu rodzinnego po ukończeniu 13 roku życia.
2. Rodzice /opiekunowie prawni/ muszą wyrazić pisemną zgodę na samodzielne wyjścia i wyjazdy
wychowanka z Ośrodka o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
3. Ustala się szczegółowe procedury wyjść i wyjazdów wychowanków z Ośrodka (zgodnie
z procedurami, regulaminem Ośrodka).
ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 29
1. Wychowanek ma prawo do:
1) Właściwego zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
2) Opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed
przemocą fizyczną bądź psychiczną, oraz do ochrony i poszanowania jego godności.
3) Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły oraz
wyznawanej religii, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
4) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
5) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce.
6) Znajomości programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur
poszerzających i pogłębiających jego treść.
7) Korzystanie z pomocy uczącego w uzyskiwaniu dodatkowych informacji na tematy budzące
szczególne zainteresowanie.
8) Korzystanie z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.
9) Korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych oraz księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
10) Wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się
w organizacjach uczniowskich działających w szkole.
§ 30
1. Każdy wychowanek ma obowiązek:
1) Dbać o dobro szkoły.
2) Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
3) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
4) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
a także kolegów.
5) Dbać o wspólne dobro i porządek w szkole.
6) Spełniać obowiązek szkolny; systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.
7) Przygotowywania się do zajęć szkolnych oraz właściwego zachowania się w trakcie ich trwania.
8) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku.
9) Troszczyć się o mienie Ośrodka i jego estetyczny wygląd.
10) Dbać o kulturę słowa.
11) Właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Ośrodka oraz uczniów.
12) Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
13) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, fryzury oraz nosić odpowiedni strój
obowiązujący w szkole.
14) Czuć się współodpowiedzialnym za wyniki pracy Ośrodka i wszystkie sprawy społeczności
Ośrodka.
15) Podporządkowywać się zarządzeniom i zleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej.
16) Podporządkować się poleceniom nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji
i obsługi dotyczącym bezpieczeństwa.
17) Przestrzegać Statutu Ośrodka, regulaminów obowiązujących w Placówce.
18) Traktowania nauczyciela i wychowawcy zgodnie z zasadami ochrony przewidzianymi w Kodeksie
Karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
ROZDZIAŁ VIII
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 31
Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania, a także tryb odwołania od oceny klasyfikacyjnej dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Ośrodka znajdują się w odrębnej dokumentacji (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania).
OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI SZKOLNEJ
§ 32
1. Uczeń nie spełnia obowiązków rocznego przygotowania szkolnego lub obowiązku nauki, jeśli ma
nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć.
2. Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.
3. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym.
4. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć wówczas, gdy
nieobecność w okresie jednego miesiąca wynosi co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej.
NAGRODY
§ 33
1. Uczeń może być nagradzany za:
1) Wysokie osiągnięcia w nauce, wzorową frekwencję i zachowanie.
2) Dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie.
3) Osiągnięcia i sukcesy w różnych dziedzinach.
4) Za zaangażowanie i aktywność na rzecz klasy, szkoły, Ośrodka, środowiska i innych osób.
5) Za wysoką kulturę osobistą.
2. Formy nagradzania wychowanków:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy,
2) pochwała dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów szkoły,
3) dyplom uznania lub list pochwalny,
4) nagroda rzeczowa.
KARY
§ 34
1.Uczeń może zostać ukarany za nie przestrzeganie statutu, oraz obowiązujących w Placówce
procedur, regulaminów, a w szczególności za :
1) niszczenie mienia społecznego i wandalizm,
2) brutalność i wulgarność,
3) szerzenie patologii społecznej,
4) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,
5) kradzież mienia społecznego i prywatnego,
2. Stosuje się następujące rodzaje kar :
1/ upomnienie wychowawcy wobec klasy,
2/ upomnienie lub nagana dyrektora,
3/ upomnienie lub nagana dyrektora udzielona wobec uczniów szkoły,
4/ zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub innej organizacji oraz
reprezentowania szkoły na zewnątrz,
5/ zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach krajowych lub zagranicznych organizowanych
przez szkołę,
6/ przeniesienie do klasy równoległej,
7/ na wniosek dyrektora uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej
szkoły.
8/ zobowiązanie wychowanka do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycie kosztów
naprawy przez rodziców lub opiekunów, względnie wychowanka,
§ 35
1. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu kary wobec wychowanka.
2. Od kar wymienionych § 34 ust. 2 niniejszego statutu uczeń lub jego rodzice /opiekunowie/
mogą wnieść odwołanie do dyrektora w terminie 3 dni od zawiadomienia.

Skreślanie ucznia z listy uczniów
§ 36
1. Dyrektor SOSW w Zagorzycach może skreślić ucznia z listy uczniów, jeśli nie podlega on
obowiązkowi szkolnemu, zgodnie z procedurami przyjętymi przez Radę Pedagiczną.
ROZDZIAŁ IX
TRYB SKŁADANIA SKARG
PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW
§ 37
1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez:
1) dyrektora, wicedyrektora,
2) wychowawców grup,
3) każdego nauczyciela
2. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Ośrodka:
1) w sekretariacie ośrodka,
2) w gabinecie dyrektora.
3. Skargi mogą być wnoszone:
1) pisemnie,
2) faxem,
3) pocztą elektroniczną,
4) telefonicznie,
5) ustnie.
4. Skargi i wnioski są rejestrowane.
5. Pracownik wybrany przez Radę Pedagogiczną prowadzi rejestr skarg i wniosków wpisując je
odręcznie w rejestr.
6. Rejestr zawiera:
1) liczbę porządkową,
2) datę wpływu skargi lub wniosku,
3) adres osoby lub instytucji, od której pochodzi skarga,
4) krótka treść wniosku lub skargi,
5) wpis osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi lub wniosku,
6) datę załatwienia sprawy, sposób udzielania odpowiedzi,
7) krótka informacja zawierająca treść odpowiedzi,
7. Do rejestru nie wpisuje się anonimów.
8. Ewidencję skarg i wniosków prowadzi się w sekretariacie ośrodka wpisując datę wpływu.
ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
§ 38
1. Osoba upoważniona przez dyrektora Ośrodka do rozpatrzenia skargi lub wniosku powinna
sporządzić dokument zawierający:
1) oryginał skargi lub wniosku,
2) notatkę służbową,
3) materiały pomocnicze zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego,
4) odpowiedzi,
2. Osoby upoważnione do rozpatrywania skarg i wniosków:
1) nauczyciel – wychowawca,
2) dyrektor,
3) osoba władna rozpatrzenia wg właściwości skargi.
3. Przy rozpatrywaniu skarg obowiązuje droga służbowa:
1) uczeń – nauczyciel – wychowawca – dyrektor,
2) rodzic – nauczyciel – wychowawca – dyrektor,
3) rodzic – dyrektor,
4. W sytuacjach, gdy skarga wymaga załatwienia przez inne instytucje, dyrektor podejmuje decyzję
o przekazaniu skargi do rozpatrzenia do instytucji wg właściwości.
5. Jeżeli wnoszący skargę lub wniosek nie zgadza się z treścią odpowiedzi lub podjętej decyzji, ma
prawo odwołania się do instytucji wyższej wg określonej hierarchii.
TERMIN ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
§ 39
1. Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z przyjętymi zasadami.
2. Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku odpowiedź w formie pisemnej przekazać należy
zainteresowanym stronom:
1) adresatowi,
2) dyrektorowi,
3) instytucji odpowiedniej gdzie skarga była rozpatrzona.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
1. Ośrodek używa pieczęci okrągłych i podłużnych o pełnych nazwach zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Przepisy dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania określone są odrębnymi
przepisami
4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy.
5. Statut jest dokumentem otwartym, który może być nowelizowany.
6. Postanowienia Statutu wymagają aktualizacji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w przepisach
prawa oświatowego.
7. W Statucie dokonuje się zmian w przypadku:
1) Zmiany przepisów wydanych przez władze oświatowe.
2) Wniosku Rady Pedagogicznej Ośrodka popartego przez co najmniej 50% jej członków.
8. Zmiany w Statucie zapadają Uchwałą Rady Pedagogicznej przy obecności co najmniej połowy
członków Rady Pedagogicznej Ośrodka zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 41
1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał
§ 42
Powyższy tekst jest tekstem jednolitym, przyjętym przez Radę Pedagogiczną.