UKS „GRYF”

Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” działający przy S.O.S.W. Zagorzyce powstał 03.02.2011. Na I Walnym Zebraniu wybrano skład Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej.
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

Od marca do czerwca br. UKS „Gryf” działający w naszej szkole będzie realizował ofertę zadania publicznego finansowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Miechów -„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Odbiorcami zaplanowanych w ofercie zadań są uczniowie Gimnazjum i ZSZ oraz ich rodzice.
Projekt skierowany jest do grupy uczniów z terenu gminy Miechów i obejmuje zajęcia warsztatowe na których będą zdobywać i kształtować umiejętności interpersonalne i społeczne. Projekt kładzie nacisk głównie na rozwój osobowości ucznia oraz jego zdolności przystosowania się społecznego poprzez trenowanie ważnych umiejętności życiowych.
Jest to projekt profilaktyczny, mieszczący się w obszarze profilaktyki uniwersalnej.

Mają one na celu uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o swoje zdrowie poprzez zdrowe odżywianie, unikanie palenia tytoniu, brania dopalaczy, picia alkoholu i ograniczenie czasu spędzonego przed komputerem, telewizją i telefonem komórkowym

Celem programu będzie przede wszystkim pokazanie, że nałogom można powiedzieć „nie”, a wolny czas spędzić na uprawianiu interesującego hobby.