ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą dotyczą głównie obszaru emocjonalnego, osobowego, poznawczego i społecznego. Zwraca się uwagę na stabilizowanie nastroju, obniżanie poziomu napięcia emocjonalnego poprzez zajęcia relaksacyjne, omawianie sytuacji i trudności, aktywność poznawczą i ruchową. Istotną rolę pełni ćwiczenie kontroli emocjonalnej poprzez różnicowanie emocji na poziomie dostępnym dla danego ucznia, wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany. W obszarze społecznym kształtuje się pozytywne postawy poprzez naukę adekwatnych zasad zachowania się w formie scenek dramowych, trening umiejętności i kompetencji społecznych, wprowadza się też zasady współdziałania w grupie.

W trakcie zajęć z psychologiem, psychoterapeutą przepracowywane są terapeutycznie problemy zgłaszane przez uczniów lub/i rodziców. Najczęściej trudności uczniów dotyczą konfliktów rówieśniczych, konfliktów rodzinnych, zamartwiania się, obniżeń i zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii społecznej, niefunkcjonalnych zachowań wynikających z zaburzeń zachowania i emocji, zachowań opozycyjno-buntowniczych. Dominują trudności adaptacyjne u nowych uczniów, niefunkcjonalne strategie radzenia sobie ze stresem, nieadkwatne formy redukcji napięcia psychoruchowego i emocjonalnego w postaci obniżenia nastroju lub/i agresji werbalnej rzadziej agresji fizycznej lub/i autoagresji .

Ważne miejsce zajmuje psychoedukacja Rodziców, w formie indywidualnego spotkania z Rodzicem, na którym omawiane są trudne lub nietypowe zachowania ucznia, zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym. Wyjaśnia się mechanizm zaburzenia oraz przygotowuje zalecenia do pracy w domu i ustala wspólne kierunki oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.

Zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą dotyczą głównie obszaru emocjonalnego, osobowego, poznawczego i społecznego. Zwraca się uwagę na stabilizowanie nastroju, obniżanie poziomu napięcia emocjonalnego poprzez zajęcia relaksacyjne, omawianie sytuacji i trudności, aktywność poznawczą i ruchową. Istotną rolę pełni ćwiczenie kontroli emocjonalnej poprzez różnicowanie emocji na poziomie dostępnym dla danego ucznia, wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany. W obszarze społecznym kształtuje się pozytywne postawy poprzez naukę adekwatnych zasad zachowania się w formie scenek dramowych, trening umiejętności i kompetencji społecznych, wprowadza się też zasady współdziałania w grupie.

W trakcie zajęć z psychologiem, psychoterapeutą przepracowywane są terapeutycznie problemy zgłaszane przez uczniów lub/i rodziców. Najczęściej trudności uczniów dotyczą konfliktów rówieśniczych, konfliktów rodzinnych, zamartwiania się, obniżeń i zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii społecznej, niefunkcjonalnych zachowań wynikających z zaburzeń zachowania i emocji, zachowań opozycyjno-buntowniczych. Dominują trudności adaptacyjne u nowych uczniów, niefunkcjonalne strategie radzenia sobie ze stresem, nieadekwatne formy redukcji napięcia psychoruchowego i emocjonalnego w postaci obniżenia nastroju lub/i agresji werbalnej rzadziej agresji fizycznej lub/i autoagresji .

Ważne miejsce zajmuje psychoedukacja Rodziców, w formie indywidualnego spotkania z Rodzicem, na którym omawiane są trudne lub nietypowe zachowania ucznia, zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym. Wyjaśnia się mechanizm zaburzenia oraz przygotowuje zalecenia do pracy w domu i ustala wspólne kierunki oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.